Home Услуги

Услуги

Обслужване на работниците и служителите от СТМ може да включва:

1. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа чрез:

1.1.Съдействие за организиране извършването на годишни профилактични прегледи и изследвания на работниците и служителите съгласно изискванията на Наредба № 3/87 г. на МЗ за задължителните предварителни и периодични  медицински прегледи на работниците.

1.2.Изготвяне заключения за здравословното състояние на работниците и служителите при прекратяване на трудовите отношения.

1.3.Изготвяне и периодично актуализиране на досиета за здравното състояние на работниците и служителите.

2.Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа чрез:

2.1.Изработване на анализи на здравното състояние на работниците и служителите в условията на конкретната работна среда.

2.2.Разработване препоръки към работодателя относно преустройство на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

2.3. Изготвяне на мерки и препоръки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес;

2.4.Извършване оценка на влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите.

2.5.Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, която включва: оценка на работните места, оборудване, помещения, факторите на работната среда и оценка на риска за здравето при специфични дейности и преразглеждането и при необходимост.

2.6.Изготвяне на препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и предложения за оценки на ефективността на работа и намаляване риска за здравето и безопасността при работа.

2.7.Разработване на мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и консултиране по прилагането им в условията на предприятието.

2.8.Участие в разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване здраве и безопасност при работа в предприятието и консултиране за правилното им прилагане в специфичните условия.

2.9.Съдействие за организиране извършването на специализирани измервания / шум, токсични вещества, запрашеност, осветление, микроклимат и др/ от лицензирана за целта лаборатория на преференциални цени.

3.Извършване на годишни профилактични прегледи и изследвания на работниците и служителите съгласно изискванията на Наредба № 3/87 г. на МЗ за задължителните предварителни и периодични  медицински прегледи на работниците.

3.1.Преглед от лекар специалист.

3.2.Извършване на изследвания.

4.Извършването на задължителните измервания на условията на труд от собствена лаборатория (фирмите сключили договор за обслужване със СТМ ползват от 10 до 25% отстъпка) .

4.1.Измерване на физични и химични фактори на работната среда: микроклимат; шум; осветеност; токсични вещества; прах.

4.2.Измервания на електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V: импеданса на контура “фаза-защитен/неутрален проводник”; съпротивление на заземителни инсталации, съпротивление на изолация на кабели, контрол на дефектнотокови защити.

4.3.Измервания на климатични и вентилационни инсталации.

5.Извършване на обучения:

5.1.Обучение на работници и служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

5.2.Първоначално и/или ежегодно обучение на представителите в Комитетите и групите по условия на труд съгласно изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

5.3.Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, ОБЗР и лицата, определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа съгласно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условияна труд.

6.Разработване на специфични обучения, които позволяват на участниците да добият в синтезиран вид практически знания, умения и навици, на базата на действителни ситуации и добри практики.

7.Консултиране в областта на управление и развитие на Човешките ресурси.

8.Психологически подбор и реподбор на персонала.

9.Цени и плащания

9.1.Цената се формира на база броя работещи, работни места и дейностите, които желаете да извършим.

 

„СИ ДИ КОНСУЛТ” ООД предлага реално и качествено обслужване. Приоритетен за нас е принципът за високо качество на услугите и прилагане на европейските изисквания за мултидисциплинарен подход при обслужването на нашите клиенти, с цел защита на живота, здравето и работоспособността на техните работници и служители.