Home Articles posted by admin (Page 11)
formats

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Published on 26.11.2012 by in Документи

В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г. Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, и има за цел да се подобри защитата на здравето и безопасността им, както и да се подобри пътната безопасност.

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ  comments 
formats

НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ

Published on 26.11.2012 by in Документи

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В сила от 15.02.2006 г. Обн. ДВ. бр.70 от 26 Август 2005г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за предпазване на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, свързани с експозиция на шум, особено

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ  comments 
formats

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Published on 26.11.2012 by in Документи

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Чл. 2. (1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  comments 
formats

НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ

Published on 26.11.2012 by in Документи

НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.70 от 26 Август 2005г. Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания за осигуряване на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ  comments 
formats

НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

Published on 26.11.2012 by in Документи

В сила от 09.11.2006 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1. редът за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години; 2. задълженията на работодателя за осигуряване на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ  comments 
formats

НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Published on 26.11.2012 by in Документи

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 1987г., изм. ДВ. бр.65 от 9 Август 1991г., изм. ДВ. бр.102 от 13 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г. Раздел I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ Чл. 1. Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ  comments 
formats

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Published on 26.11.2012 by in Документи

В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  comments 
formats

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Published on 26.11.2012 by in Документи

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В сила от 06.11.2004 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ  comments 
formats

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Published on 26.11.2012 by in Документи

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО Приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло. Чл. 2. Наредбата не се прилага: 1. за

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО  comments 
formats

НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Published on 26.11.2012 by in Документи

НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1)

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА  comments