Home Archive for category "Документи" (Page 2)
formats

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Published on 02.09.2014 by in Документи

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места  comments 
formats

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Published on 02.09.2014 by in Документи

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска  comments 
formats

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Published on 02.09.2014 by in Документи

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията  comments 
formats

НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ

Published on 26.11.2012 by in Документи

Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г. Обн. ДВ. бр.102 от 3 Декември 1993г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г. Раздел I. Трудова книжка Чл. 1. (1) При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ  comments 
formats

НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Published on 26.11.2012 by in Документи

НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 1993г. Чл. 1. За сключване на трудов договор са необходими: 1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага; 2. документ за придобито образование, специалност,

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР  comments 
formats

НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА

Published on 26.11.2012 by in Документи

НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” Приета с ПМС № 24 от 06.02.2006 г. Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА  comments 
formats

НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

Published on 26.11.2012 by in Документи

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В сила от 16.09.1999 г. Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.70 от 26 Август 2005г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. задълженията на работодателя и на работещите за осигуряване на здравословни и безопасни

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ  comments 
formats

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Published on 26.11.2012 by in Документи

В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г. Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, и има за цел да се подобри защитата на здравето и безопасността им, както и да се подобри пътната безопасност.

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ  comments 
formats

НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ

Published on 26.11.2012 by in Документи

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В сила от 15.02.2006 г. Обн. ДВ. бр.70 от 26 Август 2005г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за предпазване на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, свързани с експозиция на шум, особено

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ  comments 
formats

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Published on 26.11.2012 by in Документи

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Чл. 2. (1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  comments