Home Новини Без ЗБУТ + през 2015 г. при подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
formats

Без ЗБУТ + през 2015 г. при подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Published on 23.02.2015 by in Новини

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
ВАЖНО!!! Без ЗБУТ + през 2015 г.

Уважаеми работодатели,
Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 12 от 12 февруари 2010г.) от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.
Декларацията е годишна и се подава до 30 април 2015г. в териториалните дирекции “Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.
Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда” в срока за подаване на декларацията.
Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране” е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията.

Това са промени свързани с:
• наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;
• основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
• работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
• опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
• необходимостта от използването на лични предпазни средства;
• работните места с видеодисплеи.
Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.
Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014 г. ще се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex.
Системата позволява:
Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;
Разпечатване на попълнената декларация/уведомление – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.
При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.
Указания за попълване и подаване можете да намерите в меню e-Услуги в сайта на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Връзки:

http://www.gli.government.bg/index.php

http://www.gli.government.bg/upload/docs/2012-09/naredba_3___chl_15.pdf

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Без ЗБУТ + през 2015 г. при подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ  comments