Home Новини Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.
formats

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Published on 02.01.2020 by in Новини

Заповед № РД01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика
(ДВ, бр. 87 от 2019 г.)
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед
Приложение

по ред

Икономическа дейност

Код по
КИД – 2008

Коефициент
на трудов травматизъм
/Ктт/
(201
5-2016-2017)

1

2

3

4

1. Добив на метални руди

07

8.37

2. Воден транспорт

50

4.08

3. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

3.48

4. Добив на въглища

05

2.18

5. Производство на основни метали

24

2.12

6. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.65

7. Строителство на съоръжения

42

1.64

8. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.61

9. Сухопътен транспорт

49

1.55

10. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.53

11. Пощенски и куриерски дейности

53

1.50

12. Спомагателни дейности в добива

09

1.39

13. Специализирани строителни дейности

43

1.37

14. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.33

15. Горско стопанство

02

1.28

16. Строителство на сгради

41

1.25

17. Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.15

18. Артистична и творческа дейност

90

1.14

19. Производство на тютюневи изделия

12

1.14

20. Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.14

21. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1.11

22. Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.03

23. Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

1.00

24. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

0.96

25. Производство на превозни средства, без автомобили

30

0.94

26. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

0.92

27. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0.89

28. Производство на електрически съоръжения

27

0.88

29. Добив на неметални материали и суровини

08

0.82

30. Въздушен транспорт

51

0.79

31. Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0.75

32. Производство на мебели

31

0.75

33. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

0.73

34. Дейности на екстериториални организации и служби

99

0.72

35. Производство, некласифицирано другаде

32

0.67

36. Производство на химични продукти

20

0.63

СРЕДЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ЗА СТРАНАТА Ктт = 0.63

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.  comments