Home Без категория ИА ГИТ ще следи за спазване на законодателството при наемане на чужденци
formats

ИА ГИТ ще следи за спазване на законодателството при наемане на чужденци

От 21.05.2016 г. е в сила нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Във връзка със старта на активния летен туристически сезон и декларираните публично намерения на работодатели в туризма да наемат граждани на други държави заради недостига на работна ръка у нас, ИА ГИТ напомня, че в законодателството е регламентиран специален режим за полагане на труд от чужденци у нас. Този режим е разписан основно в новия Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), който е обнародван в Държавен вестник, бр. 33/2016 г. и влезе в сила на 21.05.2016 г. С него се отменя Глава осма „Работа на български граждани в други държави и на чуждестранни граждани в Република България“ от Закона за насърчаване на заетостта, където досега беше определен редът за трудова заетост на чужденци. Новият закон хармонизира българското законодателство в областта на заетостта на чужденци – граждани на трети държави у нас, като въвежда специфични процедури за предоставяне на правото им на достъп до българския пазар на труда. Той е насочен и към гарантиране на равнопоставеност в областта на мобилността за всички европейски работници.

По време на своите проверки контролните органи на ИА ГИТ следят и ще продължат да следят дали се спазва законоустановеният ред за полагане на труд от чужденци на територията на Република България. Инспекторите по труда проверяват за наличие на съответния тип разрешения за пребиване и работа, издадени от органите на МВР или разрешения за достъп до българския пазар на труда, вкл. за извършване на дейност на свободна практика, издавани от изпълнителния директор на Агенция по заетостта. Съществено място е отредено на контрола относно подадени декларации от работодателите, че командированите при тях чуждестранни работници ще работят при не по-лоши условия на труд от регламентираните в българското трудовото законодателство, както и за регистриране в АЗ на краткосрочната заетост. Ще се следи също за възнагражденията на чужденците, тъй като законодателството е регламентирало в някои случаи минимално заплащане за тях, за подадени уведомления за фактическото им започване на работа и за наличието на други необходими документи.

Работодателите трябва да знаят, че законът ги задължава да съхраняват нотариално заверено копие от документа за работа и пребиваване на чужденеца през целия период на полагането на труда. Това спомага за ефективността на контрола, както и за установяване статута на лицето и необходимостта от съответния тип разрешение или регистрация, за да полага труд. Те са длъжни също да уведомят ИА ГИТ в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца – гражданин на трета държава. В помощ на работодателите на сайта на Агенцията са публикувани формуляри на уведомленията при започване на работа на едно лице и при повече от едно лице.

Чужденецът може да полага труд единствено при работодателя, за който има разрешение, и характерът на работата му следва да отговаря на полученото разрешение. Той трябва да е извън територията на страната към момента на подаване на искането за достъп до българския пазар на труда и до получаването му.

Различните хипотези за уреждане на статута на чуждите граждани на територията на Република България, както и редът за започване на работа, който е различен за различните видове статут, са подробно разписани в ЗТМТМ. ИА ГИТ и АЗ работят в тясно сътрудничество, като между двете институции постоянно се обменя информация, необходима за нуждите на контролната дейност. За унифициране на начините и критериите на всички структури на Агенцията при осъществяване на контрола относно заетостта на чужденци, са изготвени специални указания до инспекторите по труда. Санкциите за незаконно наети работници е между 1500 лв. и 15 000 лв.

Източник:Главна инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за ИА ГИТ ще следи за спазване на законодателството при наемане на чужденци  comments