Home Новини Инспекцията по труда провери обектите на големи търговски вериги в цялата страна
formats

Инспекцията по труда провери обектите на големи търговски вериги в цялата страна

Published on 22.08.2016 by in Новини

Всяко 7-мо установено нарушение е било свързано с работното време, има проблеми и с безопасността на труда

Контролните органи на Главна инспекция по труда провериха 384 обекта на големи търговски вериги в цялата страна. Извънредната инспекционна кампания беше организирана, след като Агенцията се самосезира по публикации в медиите за нарушения на трудовото законодателство в търговските вериги, най-вече по отношение на разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане на извънреден труд и незаплащането му с увеличение.

По отношение спазването на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения, при проверките в търговските вериги се обърна специално внимание на спазването на разпоредбите по възникването им и на продължителността, разпределението и отчитането на работното време. В областта на здравословни и безопасни условия на труд се контролира дали са предприети мерки за минимизиране на рисковете, които създава спецификата на работата в търговските обекти – неудобни работни пози, ръчна работа с тежести и т.н., за въведени физиологични режими на труд и почивка.

По време на тези проверки са констатирани 1289 броя нарушения, разпределени почти по равно по отношение спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения, и по осигуряване на безопасност на труда. Резултатите от контролната дейност потвърждават информацията за проблеми с работното време в проверените обекти. С това са били свързани 181 нарушения или всяко седмо.

Най-често нарушенията в областта на трудовите правоотношения, допускани в проверените обекти на търговските вериги, са свързани с липса на разпределение на работното време в Правилника за вътрешния трудов ред или разпределението не отговаря на реалното състояние; липса в обектите на контрол на утвърдени поименни графици за работа за целия период на сумираното изчисляване на работното време; при работа на непълно работно време не се определя продължителността и разпределението на работното време; не се осигурява задължителната по Кодекса на труда 12-часова междудневна и седмична, която не може да бъде по-малка от 24 часа в зависимост от начина на отчитане на работното време. Установено е и полагане на извънреден труд над допустимата продължителност. (Тя е различна за различните периоди и е регламентирана в чл. 146 от Кодекса на труда). Не се води специална книга за отчитане на положения извънреден труд. Установени бяха и проблеми с неизплатени в срок трудови възнаграждения и допълнителни трудови възнаграждения, регламентирани в нормативната уредба, но основно при работници и служители с прекратени трудови правоотношения с вериги, които се изтеглят от България. В тези случаи потърпевшите трябва да се обърнат към съда, за да си потърсят правата.

Работа без договор е установена само при три лица, но нарушенията, свързани с възникването на трудовите правоотношения като цяло, са 54 бр. Най-често става въпрос за непредоставяне на документи на работещите, например екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП, екземпляр от длъжностната характеристика, липсват задължителни клаузи в договорите, като определяне на платения годишен отпуск, на размера на основното и допълнителните възнаграждения, липса на медицинско свидетелство в досиетата и т.н.

Установените нарушения в областта на здравословните и безопасни условия на труд са 657 броя. Най-често се установява недокументиране, съгласно изискванията, на проведените инструктажи по безопасност и здраве при работа; не се оценяват специфични рискове, като например много разпространената в търговските обекти ръчна работа с тежести, и съответно не се предприемат мерки за минимизирането им; на работниците, принудени да работят прави, не се осигуряват седалки при кратките почивки. Липсват обучения за правилните начини за ръчна работа с тежести, чрез които се минимизира рискът от инциденти при вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване и подреждане на различните видове тежести и товари. Често има опасни неравности в работните зони; не е обозначена ясно и четливо носимостта на стелажните клетки в складовите помещения, което може да доведе до падане на тежки предмети; аварийните пътища и изходи не се поддържат свободни и чисти с цел бърза евакуация; в складовите помещения се използват нестандартни или неизправни стълби; допуска се работа с необезопасено електрооборудване.

За отстраняване на констатираните нарушения по време на кампанията инспекторите по труда са дали 1252 задължителни за изпълнение предписания. Съставени са и 49 акта за установяване на административно нарушение. Планирани са и последващи проверки.

Общо в „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети“ (КИД 47) за седемте месеца на годината са извършени най-много проверки спрямо всички икономически дейности – 5553 броя от 29 149 общо. Това се обяснява с факта, че работодателите, чиято основна дейност е търговия на дребно, са най-много в страната. За 2016 г. от общо 200 992 декларации и уведомления за условията на труд в предприятията, вписани в специалния регистър на ИА ГИТ, 46 847 или 23.3% са с КИД 47 – „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети“.

Контролът за изпълнение на дадени предписания в търговията е много засилен – 1412 проверки или 25% от всички, извършени в икономическата дейност, са били последващи. Установените нарушения са 23 385. Нарушенията, свързани с безопасните и здравословни условия на труд са 9326 бр. Нарушенията по трудовите правоотношения са 14 049 бр. При общия контрол, осъществен в предприятията от търговията на дребно, се потвърждават установените и по време на кампанията в големите търговски обекти проблеми с работното време. От всички нарушения, свързани с трудовите правоотношения, 1767 бр., всяко осмо, са свързани с неспазени разпоредби по разпределението на работното време. Установените случаи на работа без сключен писмен трудов договор са 209, но по отношение на възникването на трудовите правоотношения са установени още 1752 бр. нарушения, свързани с липсата на договаряне на някои задължителни клаузи в договорите – като работно място, работно време, платен годишен отпуск, размер на основно и допълнително възнаграждение и т.н.

За отстраняване на нарушенията в предприятия от търговията за седем месеца са издадени 22 901 задължителни за изпълнение предписания. Издадени са 660 акта за установяване на административно нарушение.
Източник: Главна инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Инспекцията по труда провери обектите на големи търговски вериги в цялата страна  comments