Home Новини Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни вещества
formats

Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни вещества

Published on 28.10.2019 by in Новини

Установени са над 10 000 нарушения в рамките на европейската кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества“

Контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 1873 бр. проверки, при които установиха 8019 бр. нарушения по осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни вещества от  общо 10 032 бр. Проверките са извършени през 2018 г. и 2019 г. в 1754 бр. предприятия в рамките на двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. Най-много от проверените обекти на контрол оперират в растениевъдството, производството на мебели и хуманното здравеопазване. Проверявани са още предприятия, занимаващи се със строително-монтажни работи; печатна дейност; ветеринарномедицинска дейност; както и с производството на обувки; хлебни и тестени изделия; мелничарски продукти; химични продукти; плоскости от пресовани дървесни частици (ПДЧ). В обхвата на контрола в рамките на кампанията попаднаха още предприятия за борба с гризачите, за оформяне и поддържане на озеленени площи, за автобояджийски услуги и галванични производства. Проверените предприятия са основно малки и средни, които използват опасни вещества при осъществяването на дейността си, а не произвеждат такива.

За отстраняване на установените нарушения са издадени 10 032 бр. задължителни за изпълнение предписания, спрени са 5 бр. машини, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите и са издадени 2 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, където не е било възможно прилагането на мярката спиране. В 74 случая е потърсена административнонаказателна отговорност, като 33 бр. от актовете за установяване на административно нарушение са били във връзка с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

На-честите нарушения, установени при кампанията, са: не се изискват от производителите информационни листове за безопасност на химичните агенти на български език; не са взети предвид данните от информационния лист; не се осигуряват лични предпазни средства, съобразени с рисковете; при експозиция на няколко опасни химични агенти с еднопосочно действие не е оценено комбинираното им въздействие; не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с опасни вещества; не се изготвя актуален списък на работещите, за които при оценката на риска е установено, че съществува риск, свързан с експозиция на карцерогени и мутагени; не се изготвя картотека на използваните опасни химични вещества или в изготвените картотеки не са включени всички използвани вещества и не са изготвени инструкции за безопасна работа с тях. При последващи проверки, които обхващат над 50% от дадените задължителни за изпълнение предписания, е установено, че делът на неизпълнените предписания е едва 0.4%.

Данните бяха отчетени по време на заключителната конференция на кампанията, която традиционно се провежда през 43-тата календарна седмица на годината, обявена за Европейска седмица по безопасност и здраве при работа. Целта на кампанията е минимизиране на риска, свързан с опасните вещества на работното място, като особено внимание беше обърнато на повишаване информираността на работодатели и работещи с тях. В рамките на информационната част на кампанията, освен информационни материали, беше разработена и анкета, която целеше да установи доколко работещите познават значението на пиктограмите (знаците, с които се обозначават съответните опасности на веществата, с които се работи). Анкетата беше попълнена от над 10 000 работници и данните показват, че делът на незапознатите със значението на пиктограмите намалява от 21% в началото на кампанията до 17% в края. Тя е налична и онлайн в сайта на ИА ГИТ, рубриката „Дейност на Агенцията“, подрубрика „Здравословни работни места 2018 – 2019“.

ИА ГИТ напомня на работодателите, че за оценка на риска, включително и при работа с опасни вещества, могат да използват разработените по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска. Те са свободно достъпни на сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/.

При желание могат да заявят помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, да демонстрират на място в предприятията функционалностите на инструментите, които могат да бъдат използвани и за обучения и инструктажи. И двата проекта са финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, съответно в първия и втория програмен период.

Източник: Главна инспекция по труда
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни вещества  comments