Home Новини Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?
formats

Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?

Published on 16.02.2022 by in Новини

ИА ГИТ разполага с контролни правомощия по отношение на извършването надомна работа и работа от разстояние. Контролната дейност на ИА ГИТ обхваща всички трудовоправни аспекти на извършваната от работниците или служителите работа (в т.ч. спазване на разпоредбите, регламентиращи работното време и почивките на работниците или служителите; спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; заплащане на положения от работниците или служителите труд и т.н).

Особеностите в прилаганата методика на инспектиране в сектора произтичат от спецификите на извършваната работа. Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява както по инициатива на дистанционните и надомните работници и служители, така и по инициатива на техните работодатели или на контролните органи. Работниците и служителите, които извършват надомна работа и работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място, като подадат сигнал за нарушение на трудовото законодателство до съответната дирекция “Инспекция по труда”.

Контролните органи имат право да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност.

В случаите, в които се установят данни, съдържащи информация за евентуални нарушения на трудовото законодателство – например полагане на труд от разстояние без трудов договор; полагане на извънреден труд, който не е заплатен и др., контролните органи могат да извършват посещения на работните места по местополагане на труда по реда на чл. 107д, т. 2 и чл. 107к, ал. 5 и ал. 6 от Кодекса на труда.

Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа, която при поискване предоставят на контролните органи на ИА ГИТ.

 

Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?  comments