Home Новини Обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
formats

Обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Published on 16.05.2014 by in Новини

Всяко физическо лице, юридическо лице, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение има задължението да осигурява за своя сметка и в рамките на работното време, подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ.

Условията и редът за провеждане на периодично обучение по безопасност и здраве при работа са посочени в обнародваната в Държавен вестник бр. 102 от 22.12.2009 г Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП.

Формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна

 

1           На Обучение по безопасност и здраве при работа, подлежат:

1.1          длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

1.2          ОБЗР;

1.3          лицата, определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

1.4          членовете на комитета/групата по усло­вия на труд;

1.5          работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособ­ност за работа;

1.6          работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

 

2           Обучението по безопасност и здраве при работа, се провежда:

2.1          за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

2.2          за ОБЗР и лицата, определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

2.3          за членовете на комитета/групата по усло­вия на труд – първоначално и ежегодно, съгласно из­искванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията;

2.4          за работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособ­ност за работа – съгласно из­искванията на съответните нормативни актове.

2.5          за  заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – преди започване на работа и съгласно из­искванията на съответните нормативни актове

 

Съобразявайки се с изискванията на нормативната база  СТМ “СИ ДИ КОНСУЛТ” организира  редовно и дистанционно обучение за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, ОБЗР, лицата, определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа и членовете на комитета/групата по усло­вия на труд.

 

За консултации и заявки за обучение тел. 032 992 000, 0897 80 80 92

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  comments