Home Новини ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
formats

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

Published on 05.01.2015 by in Новини

          До 31 януари работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.

        Местата, подходящи за трудоустрояване, се определят от комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

          От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

       Списъкът на местата, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

       Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места подходящи за трудоустрояване на хора с трайни увреждания и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.

 

Нормативни документи, касаещи определяне местата, подходящи за трудоустрояване:

–        КОДЕКС на труда (Обн., ДВ, бр. 26 /86, посл. изм. и доп., бр. 49/12 г.)

–        ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (Обн. ДВ. бр.81 /04г., посл. изм. бр.74/09г.)

–        НАРЕДБА за трудоустрояване (обн., ДВ, бр. 7/87 г., посл. изм. и доп., бр. 78/05 г.)

–        НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ  (Обн. ДВ. бр.13/12г.)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ  comments