Home Новини От 2018 г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд
formats

От 2018 г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

Published on 02.01.2018 by in Новини

От 2018 г. отпада задължението на работодателите да подават уведомления за неподаване на годишна декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условията на труд (промяната е обнародвана в бр. 97 на Държавен вестник от 05 декември 2017 г.) Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларациите се подават в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието до 30 април.

С отпадането на задължението да се подават уведомления, когато в предприятията няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране, за което настоява и Главна инспекция по труда, се намалява административната тежест за бизнеса.

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

Декларираните данни се анализират и вземат предвид при определянето на оперативната цел на национално ниво, заложена в ежегодния План за дейността на Агенцията, както и при планирането на Програмите и мерките, предвидени за нейното постигане. Те участват и в разработената методика по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по която ще се определя рисковият потенциал на българските предприятия. Проектът е финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Декларирането на данните е от полза и за работодателите, тъй като е начин за осъществяване на самоконтрол относно условията на труд в техните предприятия, на базата на който могат да бъдат взети решения за минимизиране на установени значими рискове. В дългосрочен план декларацията създава възможност за работодателите да проследят тенденциите при осигуряване на здраве и безопасност при работа в дружеството, за което отговарят.

С промените се въвеждат и стандарти за качество на дейността на службите по трудова медицина. Стандартите трябва да бъдат утвърдени от Министъра на здравеопазването и Министъра на труда и социалната политика в едногодишен срок от влизането в сила на разпоредбата.

На сайта на ИА ГИТ са публикувани указания за подаване на декларациите

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за От 2018 г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд  comments