Home Новини Почти 115 000 нарушения са установили инспекторите по труда при 25 000 проверки
formats

Почти 115 000 нарушения са установили инспекторите по труда при 25 000 проверки

Published on 25.07.2016 by in Новини

Работодателите често не вписват в договорите всички задължителни клаузи,с които се договарят условията на труд

Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 25 149 проверки в 22 334 предприятия през първото полугодие на 2016 г. Работещите в проверените предприятия са 947 914 души. Установените при проверките нарушения са 115 485 броя. От тях 64 813 броя са по трудовите правоотношения, а 50 316 броя са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, касаят неспазване на разпоредбите по възникването им – липса на сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор, както и липса на някои задължителни клаузи в него; нарушения по заплащането на труда; по работното време и почивките; по предоставянето на документи, свързани с трудовото правоотношение.

Важно е работниците и служителите внимателно да следят дали в трудовите им договори фигурират задължителните текстове, свързани с договарянето на условията на труд. Според чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда в него задължително трябва да е отбелязано мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата, датата на сключване, времетраенето, размерът на основния и удължения платен годишен отпуск, основното и допълнителното трудово възнаграждение, продължителността на работния ден и работната седмица. Ако тези условия не бъдат договорени писмено, много трудно правата на работещите могат да бъдат защитени от контролните органи на ИА ГИТ или от съда. По отношение на заплащането на труда например инспекторите по труда могат да задължават работодателите да изплащат забавени възнаграждения само в размера, договорен в трудовия договор, но не и сумите, за които има устна договорка и се заплащат под масата. Нарушенията, свързани с липсата на някои от задължителните клаузи в договорите, са 5001 броя при 9485 бр. нарушения, свързани с възникването на трудовите правоотношения общо.

Установените случаи на работа без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор са 1114, почти колкото са за същия период през 2015 г., когато са били 1159. Санкцията, която се налага за това нарушение е минимум 1500 лв. до 15 000 лв., тъй като то не може да бъде маловажно. Забелязва се практика при установяване на лица без трудови договори при един работодател, той да регистрира такива и за други работници и служители, които не са били установени на работните им места по време на проверката. Има и тенденция договори да се регистрират в деня на обявяване на инспекционна кампания.

По отношение нарушенията по безопасността на труда най-често те са свързани с цялостната организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – не се провеждат или не се документират инструктажите за безопасност; оценката на риска не е пълна; не се провеждат задължителни технически прегледи на съоръженията с повишена опасност и т.н. Другите най-чести нарушения са свързани с безопасността на работното оборудване и технологии, като най-често става въпрос за необезопасени части от машини, както и на ел. инсталации, които създават опасност от удар от електрически ток.

Въпреки по-малкото извършени проверки през 2016 г. спрямо 2015 г., когато те са били 26 193 бр., доброто планиране на контролната дейност и реагирането чрез извънредни инспекционни и информационни кампании при установяване на конкретни проблеми, се отразяват положително върху трудовия травматизъм според данните на НОИ. За първото полугодие на 2016 г. общият брой трудови злополуки, в който влизат инцидентите на път до и от работа и на самото работно място, са 1431. Те са малко повече спрямо 2015 г., когато са били 1425. Но има намаление на злополуките на работното място, върху които влияе контролната дейност на ИА ГИТ. През 2016 г. те са 1107, а през 2015 г. – 1158 броя. Намаление има и при смъртните злополуки. Общият им брой намалява от 40 – през първите 6 месеца на 2015 г., на 33 през същия период на 2016 г. Инцидентите с фатален изход на работното място са 27 през полугодието на т.г., докато година по-рано са били 30. На практика всяко нарушение е предпоставка за трудов инцидент, а чрез отстраняването му след намесата на инспекторите по труда съответно се минимизира рискът от такъв, в което се изразява превантивната роля на контролната дейност на ИА ГИТ.

За отстраняването на установените нарушения контролните органи на ИА ГИТ са издали през полугодието 111 279 задължителни за изпълнение предписания, които позволяват на работодателя да изпълни разпоредбите на закона без да търпи финансови санкции. Спрени са 224 машини, обекти и работни места, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Отстранени от работа са 35 работници и служители, тъй като нямат нужната квалификация или не са били инструктирани за безопасност при работа. Издадените за периода актове за установяване на административно нарушение са 4325 бр. По традиция повечето от тях – почти 2/3, са свързани с нарушения по трудовите правоотношения, тъй като те отнемат социални и осигурителни права на работещите. За този вид нарушения издадените актове са 3263 броя, от които 1043 бр. са за работа без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор. Актовете, свързани с нарушения на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са 943 бр.

ИА ГИТ напомня на работещите, че контролните органи на Агенцията могат да защитят най-ефективно правата им, докато са в трудови правоотношения с работодателя и могат да бъдат установени на работните им места. След прекратяването на трудовите договори споровете могат да бъдат решени само по съдебен ред. Давностният срок за обжалването в съда на основание за уволнение е два месеца, а за предявяване на претенции, свързани със заплащането на труда, е 3 години.
Източник: Главна инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Почти 115 000 нарушения са установили инспекторите по труда при 25 000 проверки  comments