Home Новини Ръст на нарушенията по заплащането на труда са установени при контрола в морските курорти
formats

Ръст на нарушенията по заплащането на труда са установени при контрола в морските курорти

Published on 11.10.2016 by in Новини

Ръст на нарушенията по заплащането на труда са установени при контрола в морските курорти

10.10.16 | Пресцентър
Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция По Труда“

Над 1600 проверки са извършени от инспекторите по труда през лято 2016 г.

Ръст на нарушенията по заплащането на труда спрямо 2015 г. е отчетен при засиления контрол на Инспекцията по труда в морските курорти през сезон 2016 г. Най-голям дял в сезонните обекти обаче продължават да имат нарушенията, свързани с работното време, според резултатите от инспекционната кампания в областите Бургас, Варна и Добрич, в която по традиция се включват и екипи от други области на страната.

По време на кампанията през т.г. са извършени 1647 проверки, с 361 броя повече от 2015 г. Проверени са 1599 предприятия с 28 205 работещи в тях. Установени са 259 нарушения, свързани със заплащането на труда при 144 броя година по-рано. Най-често се установява незаплащане с увеличение на положен нощен труд и за работа в почивни дни.

Нарушенията, свързани с разпределението на работното време, са 634 броя, почти колкото и през 2015 г. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават.

Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 155 при 152 година по-рано. Продължава практиката договори да се сключват в деня, в който бъде обявена инспекционна кампания. Наблюдава се и тенденция работодатели, при които е установено лице без договор, да сключват контракти с други свои работници и служители, които при проверката не са били на работните си места. При установяване на лице без трудов договор задължително се търси административнонаказателна отговорност. Санкцията е не по-малка от 1500 лв., тъй като в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че това нарушение не може да е маловажно. Тя може да достигне и до 15 000 лв. при повторно подобно нарушение, а при възпрепятстване на контролните органи от страна на работодателя и до 30 000 лв.

Съставените актове за установяване на административно нарушение по време на кампанията са 403 броя. През 2015 г. броят им е бил 390.

Работещите продължават да подават сигнали за нарушения след прекратяване на трудовите им правоотношения или когато вече са напуснали работа. ИА ГИТ напомня, че за да може да се защитят правата на работниците и служителите, те трябва да полагат труд в момента на проверката. След прекратени трудови правоотношения могат да си търсят правата само по съдебен ред. И пред контролните органи на ИА ГИТ, и пред съда работниците и служителите могат да претендират за неизплатени възнаграждения само до размера, договорен писмено в трудовите им договори.

Поисканите разрешения за работа на непълнолетни лица през 9-те месеца на 2016 г. са 4948 бр. Дадени са 4652 разрешения. Случаите на непълнолетни, наети без разрешение от Инспекцията, са 90. За сравнение за цялата 2015 г. в ИА ГИТ са постъпили 2709 искания за разрешения за работа на непълнолетни лица. Дадени са 2605 разрешения. Установените да работят без разрешение лица са 49.

За деветте месеца на 2016 г. в обекти от икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“, които са с най-силно изразен сезонен характер, са извършени 4625 проверки от общо 36 650 бр. Констатираните нарушения са 21 230 бр. при 164 800 бр. за всички дейности. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, в хотелиерството и ресторантьорството са почти 13 000. От тях 2500 бр. са нарушенията, свързани с работното време, полагането на извънреден труд и почивките, 2445 бр. – по заплащането на труда и 2300 бр. – по възникване на трудовите правоотношения. Случаите на работа без сключен трудов договор са 587 бр.

След края на активния туристически сезон приоритет на контролната дейност по морските курорти вече са строителните обекти, предвид факта, че от 1 октомври е отменена забраната за строителство в тях.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Ръст на нарушенията по заплащането на труда са установени при контрола в морските курорти  comments