Home Услуги

Услуги

Обслужване от Служба по трудова медицина
Обслужване на работниците и служителите от Служба по трудова медицина съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.) и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).

Оценка на риска за здравето и безопасността при работа
Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа и разработване на подходящи мерки за предотвратяване на риска и защита на работниците и служителите и на всички лица, които се намират във или в близост до мястото, където има риск съгласно изискванията на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.).

Орган по безопасност и здраве при работа
Изпълняване на функциите и задачите на специализирана служба в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.) и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ, бр. 91 от 1998 г.).

Профилактични прегледи
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите съгласно изискванията на Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.).

Измервания
Организиране и извършване на необходимите измервания за установяването на съответствието на работната среда, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.), Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7 от 1976 г.), Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.), Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26 от 2008 г.) и др.

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ
Изготвяне и подаване на Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.) и Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр.19 от 2010 г.).

Обучение
Обучение на представителите в Комитетите и групите по условия на труд съгласно изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ, бр. 133 от 1998 г.).
Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, органите за безопасност и здраве при работа и лицата, определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
Обучение по първа долекарска помощ на работното място на основание чл. 20, ал. 1 , т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.) и Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа (ДВ, бр. 89 от 1994 г.)